بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی ذهنی

برای سنجش بهزیستی ذهنی از پرسشنامه ای که دارای ۱۳ سؤال است و شامل مقیاسهای عاطفه مثبت، عاطفه منفی و رضایت کلی از زندگی می باشد، استفاده شد. مقیاس رضایت ا زندگی با الگوگیری از مقیاس “مرجع خود” کانتریل(۱۹۶۵، به نقل از کییز و همکاران)بررسی می شود. به منظور ارزیابی …

توضیحات بیشتر »