بایگانی بلاگ

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف

بهزیستی روانشناختی مفهومی چند مولفه ای و در برگیرنده شش بعد(پذیرش خود، روابط مثبت با دیگران، خودمختاری، تسلط بر محیط، زندگی هدفمند و رشد فردی) می باشد. ریف برای اندازه گیری این سازه ها، مقیاس بهزیستی روانشناختی همچون پرسشنامه ۲۰ سوالی، ۱۴ سوالی، ۹ سوالی و ۳ سوالی را طراحی …

توضیحات بیشتر »