بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون

پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون از پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون برای سنجش میزان اضطراب دانش آموزان استفاده شده است. دادستان و همکاران(۱۳۷۴) در تحقیق خود به بررسی رابطه دو مقیاس اضطراب عمومی کتل و اضطراب امتحان ساراسون پرداخته اند. نتایج نشان داد که در سطح معناداری کلیه عوامل، تست اضطراب کتل …

توضیحات بیشتر »