بایگانی بلاگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ

پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ این پرسشنامه در سال ۱۹۹۳ توسط سینها و سینگ جهت تعیین میزان سازگاری دانش آموزان دبیرستانی طراحی و تنظیم گردید. این پرسشنامه شامل ۶۰ سوال است که ارزش هر سوال بین صفر و یک است. نمره صفر نشان دهنده سازگاری خیلی خوب و …

توضیحات بیشتر »