بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبکهای یادگیری

این پرسشنامه را کلب در سال ۱۹۸۵ تدوین کرد. در سالهای اخیر این پرسشنامه در پژوهشهای روانشناسی پرورشی و یادگیری بویژه برای تشخیص سبکهای یادگیری به طور مکرر مورد استفاده قرار گرفته است. این پرسشنامه سبکهای یادگیری افراد را در دو بعد تجربه عینی-مفهوم سازی انتزاعی و مشاهده تاملی-آزمایشگری فعال مورد سنجش …

توضیحات بیشتر »