بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک دلبستگی بزرگسال کولینز و رید

این مقیاس شامل خودارزیابی از مهارت های ایجاد روابط و خودتوصیفی شیوه ی شکل دهی روابط دلبستگی نسبت به چهره های دلبستگی نزدیک است و مشتمل بر ۱۸ داده می باشد که از طریق علامت گذاری روی یک مقیاس ۵ درجه ای (از نوع لیکرت) سنجیده می شود. با تحلیل …

توضیحات بیشتر »