بایگانی بلاگ

پرسشنامه سبک هویت علمی

برای سنجش هویت علمی از مقیاس سنجش هویت جوانان ایرانی که توسط لطف آبادی(۱۳۸۲) و مطالعه بر روی یکصدهزار جوان ایرانی و مشتمل بر ۱۵ هزار دانشجوی سراسر کشور تدوین شده است، بهره گیری شد. این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت می …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک هویت برزونسکی

پرسشنامه سبک هویت(ISI) (برزونسکی، ۱۹۸۹، ۱۹۹۲) برای نشان دادن جنبه دیگری از بحران هویت یعنی فرآیندهای شناختی  درگیر در مقابله و حل مساله میان افراد در مراحل گوناگون بحران هویت طراحی شده است. برزونسکی و همکارانش، هر یک از نمرات سه مقیاس پرسشنامه سبک هویت را به نمره  z تبدیل می نمودند و …

توضیحات بیشتر »