بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان

پرسشنامه سنجش ویژگیهای شخصیتی کارآفرینان نیز شامل ۹۵ سؤال می باشد که توسط کردنائیچ و همکاران(۱۳۸۶) تهیه شده است. این پرسشنامه، سه عامل ریسک پذیری متعادل، کانون کنترل درونی و تحمل ابهام را به صورت عوامل جداگانه بررسی می نماید. همچنین خلاقیت را نیز با در نظر گرفتن سه مؤلفه …

توضیحات بیشتر »