بایگانی بلاگ

سیاهه احساس خصومت رادفورد – ویلیامز

بسیاری از عواطف(خشم، اسرس، غمگینی، احساس گناه) به خودی خود مشکل زا نیستند؛ بلکه به دلیل شدت، فراوانی یا اهمیتشان بر رفتار تاثیر می گذارند(۱۳). استرس به عنوان انتظار انطباق، مقابله وسازگاری از سوی ارگانیسم تعریف شده است(۱۴). استرس ناشی از شغل استرس فرد بر سر شغل خاص است که …

توضیحات بیشتر »