بایگانی بلاگ

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو

پرسشنامه احساس کنترل شاپیرو[۱](شاپیرو، ۱۹۹۴) احساس کنترل ادراک شده را اندازه گیری می کند. شامل ۱۶ آیتم است که در ۳ مقیاس کنترل نمره گذاری می شود(کلی، مثبت و منفی) که عبارتند از:الف) احساس کنترل عمومی(مقیاس ۱) عقاید فرد را راجع به توانایی برای بدست آوردن کنترل اندازه می گیرد. …

توضیحات بیشتر »