بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش نگرش و خوداظهاری عملکرد نسبت به طبابت مبتنی بر شواهد

پزشکی مبتنی بر شواهد استفاده درست از بهترین شواهد موجود در تصمیم‌گیری درباره مراقبت از هر بیمار و تلفیق تجارب بالینی فردی با بهترین شواهد بالینی در دسترس و به دست آمده از پژوهش‌های نظام‌مند است. با استفاده از مطالعه توصیفی با روش نمونه‌گیری در دسترس، کل پزشکان عمومی مراکز …

توضیحات بیشتر »