بایگانی بلاگ

پرسشنامه عادتهای مطالعه

پرسشنامه عادتهای مطالعه پالسان-شارما(۱۹۸۹) مقیاسی است حاوی ۴۵ سوال و ۸ خرده مقیاس که عادتهای مطالعه فراگیران را می سنجد. مقیاس عادتهای مطالعه دارای ۴۵ سوال می باشد و بر اساس ۸ حیطه مدیریت زمان(حداکثر نمره ۱۰)، وضعیت فیزیکی(حداکثر نمره ۱۲)، توانایی خواندن(حداکثر نمره ۱۶)، یادداشت کردن(حداکثر نمره ۶)، انگیزش …

توضیحات بیشتر »