بایگانی بلاگ

آزمون عاطفه خود آگاه

“آزمون عاطفه خود آگاه”، یک ابزار خود سنجی و مداد کاغذی است که ۱۶ موقعیت(سناریو) شرایط زندگی روزمره را به آزمودنی ارائه می کند و پاسخ دهندگان پاسخ های احساسی ،هیجانی و رفتاری خویش و احتمال پاسخ خود به آنها را رتبه می دهند..تمام سناریوهای این آزمون آینم های شرم …

توضیحات بیشتر »