بایگانی بلاگ

آموزش مقاله نویسی- نقد دو مقاله علمی و پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی

روش مقاله نویسی با نقد دو مقاله علمی و پژوهشی در حیطه علوم تربیتی و روانشناسی که یکی از آنها فارسی “ اثربخشی برنامه ی تلفیقی روانی – آموزشی برسبک تبیین بدبینانه ی دانش آموزان با ناتوانیهای یادگیری ” و دیگری به انگلیسی The Effect of the Values Education Programme on 5.5-6 Year old …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه سبک هویت علمی

برای سنجش هویت علمی از مقیاس سنجش هویت جوانان ایرانی که توسط لطف آبادی(۱۳۸۲) و مطالعه بر روی یکصدهزار جوان ایرانی و مشتمل بر ۱۵ هزار دانشجوی سراسر کشور تدوین شده است، بهره گیری شد. این پرسشنامه دارای ۶ سوال بوده و نمره گذاری آن بر اساس مقیاس لیکرت می …

توضیحات بیشتر »