بایگانی بلاگ

فرم ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان

برای سنجش عملکرد شغلی کارکنان از فرمهای ارزشیابی عملکرد شغلی کارکنان(فرم تدوین شده سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق) که توسط مدیران تکمیل می شود، استفاده شده است. این فرم دارای ۳۰ سؤال است که با مقیاس رتبه ای از طیف ۰ تا ۶ درجه بندی شده و برای ارزشیابی …

توضیحات بیشتر »