بایگانی بلاگ

فرم گزارش معلم از نظام سنجش

منبع اطلاعات در فرم گزارش معلم از نظام سنجش مبتنی بر تجربه آخنباخ است معلم می باشد. این شیوه بر اساس رویکرد سنجش رفتاری سازگار است و به تغییرپذیری میان موقعیتها و شرایط نیز توجه دارد و از این رو در سنجش کودکان از منابع اطلاعاتی مختلف استفاده می کند. …

توضیحات بیشتر »