بایگانی بلاگ

پرسشنامۀ فعالیت بدنی شارکی

پرسشنامۀ فعالیت بدنی شارکی مقیاس فعالیت بدنی شارکی: برای تعیین میزان فعالیت بدنی سالمندان از پرسشنامه استاندارد میزان فعالیت بدنی شارکی[۱] استفاده شد. پرسشنامه مذکور ۵ سؤالی بوده و هر سؤال دارای ۵ گزینه می باشد و براساس طیف لیکرت تهیه و تدوین شده است. به هر سؤال حداقل امتیاز ۱ و …

توضیحات بیشتر »