بایگانی بلاگ

پرسشنامه فناوری اطلاعات

این پرسشنامه محقق ساخته می باشد که با نظر به چهار مولفه اصلی تشکیل دهنده مدل ثاقب تهرانی(کاربرد رایانه، کاربرد سیستمهای اطلاعات، کاربرد ارتباطات، کاربرد اتوماسیون اداری) بر اساس طیف لیکرت تنظیم و تدوین شد. پرسشنامه فناوری اطلاعات از ۴۴ سوال چهار گزینه ای بر اساس مقیاس لیکرت تشکیل شده …

توضیحات بیشتر »