بایگانی بلاگ

پرسشنامه فوبیای اجتماعی

پرسشنامه فوبیای اجتماعی نخستین بار توسط کانور وهمکاران]۱ [به منظور ارزیابی اضطراب اجتماعی تهیه گردید. ابزارمزبور یک مقیاس خود سنجی ۱۷ ماده ای است که دارای سه مقیاس فرعی ترس(۶ماده)، اجتناب (۷ ماده) و ناراحتی فیزیولوژیک (۴ ماده) می باشد. هر ماده یا سؤال براساس مقیاس لیکرت پنج درجه ای (به هیچ وجه=۰، کم=۱، …

توضیحات بیشتر »