بایگانی بلاگ

پرسشنامه هویت قربانی

اندیشمندان و صاحب نظران مختلف ، هر یک بر مبنای مبانی فکری و معرفتی خود ، برداشت و تبیین خاصی از مفهوم و ماهیت هویت بیان داشته اند که عمدتاً بیانگر نوع نگاه و دیدگاه  خاص آنها نسبت به این پدیده می باشد . قبل از پرداختن به این تعاریف …

توضیحات بیشتر »