بایگانی بلاگ

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ

پرسشنامه فرسودگی شغلی ماسلاچ این پرسشنامه شامل ۲۲ گویه است که سه زیرسازه یا مولفه فرسودگی عاطفی(گویه های ۱، ۲، ۳، ۶، ۸، ۱۳، ۱۴، ۱۶ و ۲۰)، تهی شد از ویژگیهای شخصیتی(گویه های ۵، ۱۰، ۱۱، ۱۵ و ۲۲) و احساس موفقیت فردی(گویه های ۴، ۷، ۹، ۱۲، ۱۷، …

توضیحات بیشتر »