بایگانی بلاگ

پرسشنامه مالکیت روان شناختی

در این پژوهش برای سنجش مالکیت روان شناختی از پرسشنامه مالکیت روان شناختی وین داین و پیرس(۲۰۰۴) استفاده شد. این پرسشنامه شامل ۱۲ ماده است که ۷ پرسش اول آن مالکیت روان شناختی مبتنی بر سازمان و ۵ پرسش بعدی آن، مالکیت روانشناختی مبتنی بر شغل را اندازه گیری می …

توضیحات بیشتر »