بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش تأثیر برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه

در بررسی برون داد برنامه های مدیریت فرهنگی و فوق برنامه دانشگاه فردوسی مشهد با استفاده از الگوی سیپ(CIPP) از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است که مؤلفه های این پرسشنامه از الگوی دانشگاه تمدن ساز و اسناد معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت علوم، با عنایت به اهداف برنامه های …

توضیحات بیشتر »