بایگانی بلاگ

پرسشنامه مقابله مذهبی

این پرسشنامه توسط پارگامنت (۲۰۰۰) ساخته شده  که شامل ۱۰۰ پرسش می باشد. این مقیاس میزان مقابله مذهبی آزمودنی را در مقابله با یک رویداد منفی در زندگی می سنجد. فرم بلند آزمون ۱۰۰ ماده و ۱۷ زیر مقیاس دارد که سبکهای گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه جهت گیری مذهبی

این پرسشنامه توسط آلپورت و راس (۱۹۶۷) برای سنجش جهت گیری مذهبی تهیه گردید که دارای ۲۰ ماده است. ۱۱ ماده آن مربوط به جهت گیری بیرونی و ۹ ماده آن به جهت گیری مذهبی درونی است. فگین(۱۹۶۳) یک نسخه ۲۱ ماده ای ساخت که تمام گزینه های پرسشنامه آلپورت …

توضیحات بیشتر »