بایگانی بلاگ

پرسشنامه باورهای معرفت شناختی

در این پژوهش برای سنجش باورهای معرفت شناختی مدیران از پرسشنامه شومر[۱](۱۹۹۳) استفاده شده است. پرسشنامه شومر[۲](۱۹۹۳) ابتدا در سال ۱۹۹۰ به منظور بررسی باورهای معرفت شناختی دانشجویان دانشگاه تنظیم شد و در سال ۱۹۹۲ پس از تجدیدنظر برای سنجش باورهای معرفت شناختی دانش آموزان دبیرستان مورد استفاده قرار گرفت. این …

توضیحات بیشتر »