بایگانی بلاگ

پرسشنامه معیارهای ارتباطی ویژه

شواهد روزافزونی نشان می دهند که چگونه شیوه ادراک، تفسیر و ارزیابی زوج ها از یکدیگر و از روابطشان می تواند بر کیفیت ارتباطی آنان موثر واقع شود(اپسین، ۲۰۰۲). بر اساس نظریه های شناختی بک(۱۹۷۶) و آلیس(۱۹۶۲) در مورد رفتار سازش نایافته، ۵ طبقه از پدیده های شناختی، نقش مهمی …

توضیحات بیشتر »