بایگانی بلاگ

پرسشنامه مقابله مذهبی

این پرسشنامه توسط پارگامنت (۲۰۰۰) ساخته شده  که شامل ۱۰۰ پرسش می باشد. این مقیاس میزان مقابله مذهبی آزمودنی را در مقابله با یک رویداد منفی در زندگی می سنجد. فرم بلند آزمون ۱۰۰ ماده و ۱۷ زیر مقیاس دارد که سبکهای گوناگون مقابله مذهبی را نشان می دهد. فرم …

توضیحات بیشتر »