بایگانی بلاگ

مقیاس فردگرایی‌ـ جمع‌گرایی اوکلند

این مقیاس را شولروف و همکاران(۲۰۱۱) به منظور سنجش همه جانبه ابعاد فردگرایی و جمع گرایی ساختند. مقیاس فردگرایی-جمع گرایی اوکلند، شامل ۲۶ پرسش بود که ۵ عامل را تشکیل می داد. ۲ عامل مربوط به جمع گرایی شامل نصیحت پذیری از دیگران، هماهنگی با گروه و خانواده و ۳ …

توضیحات بیشتر »