بایگانی بلاگ

مقیاس خودکارآمدی تکالیف روزمره در سالمندان

براساس نظریه یادگیری اجتماعی باندورا[۱]، باور به کارایی شخصی بر انتخاب های افراد تأثیر می گذارد. افراد گرایش به کارهایی دارند که در آنها احساس قابلیت و اطمینان می کنند و از کارهایی که توانایی انجام آن را ندارند، دوری می نمایند. باورهای خودکارآمدی[۲] تعیین می کند که افراد تا چه …

توضیحات بیشتر »