بایگانی بلاگ

مقیاس رگه اضطراب و رگه افسردگی

معرفی مقیاس رگه افسردگی کاستلو و کومری و مقیاس رگه اضطراب کاستلو و کومری مقیاس رگه افسردگی کاستلو و کومری: از ۱۴ گویه تشکیل شده است و برای سنجش رگه افسردگی به کار می رود. گویه های روی مقیاس لیکرت از عمدتاً موافق تا عمدتاً مخالف پاسخ داده می شوند. برخی از گویه …

توضیحات بیشتر »