بایگانی بلاگ

مقیاس پرخوری

پرخوری شامل بلع مقدار زیادی غذا به طور نامعمول و احساس فقدان کنترل در طول دوره ی خوردن است، که به میزان حداقل دوبار در هفته و به مدت شش ماه رخ دهد(کاپلان و سادوک[۱]، ۲۰۰۳؛ ترجمه پورافکاری، ۱۳۸۴). پراشتهایی عصبی تکرار دوره های راجعه پرخوری و رفتارهای جبرانی نامتاسب …

توضیحات بیشتر »