بایگانی بلاگ

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون.

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مارلو-کرون مقیاس‌های خودسنجی ممکن است با سازه مقبول نمایی اجتماعی تداخل پیدا کند. مقبول نمایی اجتماعی عبارت است از تمایل به پاسخ‌دهی به ابزارهای روان شناختی، بر اساس آن چه مقبول و دل خواه جامعه به نظر می رسد؛ به جای پاسخ‌دهی واقعی و ارائه تصویر واقعی …

توضیحات بیشتر »

مقیاس مقبول نمایی اجتماعی

مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسانها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند. در عقاید خود ثابت قدم …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه پذیرش اجتماعی

پرسشنامه پذیرش اجتماعی مقیاس آزمون پذیرش اجتماعی توسط مارلو و کراون به منظور سنجش میزان پذیرش اجتماعی افراد ساخته شد. گروهی از انسان ها همیشه مطابق با نظرات و اعتقادات خود صحبت می کنند. اگر از آنها در مورد موضوعی سوال شود با صداقت به سوالات پاسخ می دهند. در …

توضیحات بیشتر »