بایگانی بلاگ

مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی

مقیاس ” مقیاس خوداهمیت دهی هویت اخلاقی آکوئینو و رید” مقیاسی خودگزارش دهی است که به وسیله آکویینو و رید ساخته و اعتبار یابی شده و دارای دو زیر مقیاس درونی سازی(میزانی که صفات اخلاقی در خود پنداره فرد مرکزیت یافته) و نمادی سازی(میزانی که هر آزمودنی هویت اخلاقی را …

توضیحات بیشتر »