بایگانی بلاگ

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES)

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز دارای 30 سوال و 3 خرده مقیاس است: استعداد، کوشش و بافت.

پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (MJSES) پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز (جینکز و مورگان، ۱۹۹۹) گسترده ترین سیاهه ای است که از سطوح گزارش خود به عنوان یک متغیر وابسته استفاده می کند. پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان-جینکز دارای ۳۰ سوال و ۳ خرده مقیاس است: استعداد، کوشش و بافت. گویه های پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی …

توضیحات بیشتر »