بایگانی بلاگ

مقیاس رضایت کاربر از یادگیری الکترونیک

پرسشنامه رضایت کاربر بر اساس پژوهش الیور(۱۹۸۰) و اسپرنگ و همکاران(۱۹۹۶) است(چی یو و همکاران، ۲۰۰۵) و شامل ۳ گویه می باشد. پاسخدهی به سوالات بر اساس مقیاس لیکرت هفت درجه ای است که طیفی از کاملا مخالف(گزینه ۱) تا کاملا موافق(گزینه ۷) را در بردارد. پایایی پرسشنامه توسط چی …

توضیحات بیشتر »