بایگانی بلاگ

مقیاس نیازهای روانشناختی اساسی

“نظریه خودتعیینی”(دسی و ریان، ۲۰۰۰) نیز به طور ویژه ای به تحلیل و شناسایی علل و دلایل رفتارها در قالب نیات، اهداف، هیجانات و شناختی که موجب آن رفتار می شود، می پردازند(ریان و دسی، ۲۰۰۲). این نظریه بر این فرض استوار است که ارگانیسم زنده دارای یک نظام اولیه، …

توضیحات بیشتر »