بایگانی بلاگ

جدول منزلت شغلی

منزلت شغلی افراد با استفاد از مقیاسی که مقدس(۱۳۷۴) برای ارزیابی منزلت مشاغل شهر شیراز بر اساس پژوهشهای بین المللی در این زمینه تهیه کرده بود، بررسی و مورد سنجش قرار می گیرد. برای تهیه این مقیاس نظر ۸۶۲ نفر از جمعیت فعال(۱۶ تا ۶۴ سال) شهر شیراز در مورد …

توضیحات بیشتر »