بایگانی بلاگ

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی ماتسون

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی توسط ماتسون و همکاران  در سال ۱۹۸۳ برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد ۴ تا ۱۸ ساله تدوین گردیده است. فرم اولیه پرسشنامه مهارت های اجتماعی ماتسون دارای ۶۲ عبارت بود که توسط یوسفی و خیر(۱۳۸۱) تحلیل عاملی شده به ۵۶ عبارت کاهش یافت،که مهارتهای اجتماعی افراد را توصیف می …

توضیحات بیشتر »