بایگانی بلاگ

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای

پرسشنامه مهارتهای مقابله ای کارور و همکاران توسط کارور و همکاران (۱۹۸۹) بر اساس مدل لازاروس از استرس و مدل خود نظم بخشی رفتاری تهیه شده است. این چک لیست یک وسیله چند بعدی است و راههایی را که مردم به استرس پاسخ می دهند، بررسی میکند. چک لیست مذکور دارای …

توضیحات بیشتر »