بایگانی بلاگ

پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری

برای مطالعه متغیر میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری از پرسشنامه محقق ساخته پرسشنامه میزان تمایل کارکنان به مشارکت در تصمیم گیری استفاده شد. این پرسشنامه بر مبنای نظریه مک لگان و نل(۱۳۷۷) که نه زمینه(ارزشها، ساختارها، رهبری، فرایندهای مدیریت، اطلاعات، روابط، شایستگیها، نظارت ها و حقوق و …

توضیحات بیشتر »