بایگانی بلاگ

پرسشنامه میزان مذهبی بودن والدین گرنکویست

برای سنجش میزان مذهبی بودن والدین از پرسشنامه ۱۶ ماده ای گرنکویست(۱۹۹۸) استفاده می شود. گرنکویست میزان مذهبی بودن والدین را به طور جداگانه بر اساس مقیاس ۸ ماده ای برای هر والد ارزیابی می کند. گرنکویست روایی این آزمون را به روش همسانی درونی و ضریب همسانی درونی این …

توضیحات بیشتر »