بایگانی بلاگ

پرسشنامه میل ماندن در شغل

میل ماندن در شغل نوعی حالت انگیزشی و دورنی بالقوه در فرد است که برای باقی ماندن در شغلی که به آن اشتغال دارد، ضروری است. این تمایل ممکن است در شرایط خاص و تحت تاثیر عوامل مختلف به میل برای ترک شغل بینجامد. پژوهشهای اخیر نشان دادند که تمایل …

توضیحات بیشتر »