بایگانی بلاگ

آزمون برانگیختگی و کاهش ناهماهنگی شناختی جونز

وقتی شخصی دارای دو شناخت همزمان باشد که هر یک با دیگری متناقض باشد، می گویند که او دارای ناهماهنگی شناختی است. فرض بنیادی در نظریه ناهماهنگی شناختی این است که ناهمسازی، ناراحتی آفرین و ایجاد کننده تنش است و برای کاهش این ناهماهنگی، با توجه به اهمیت شناخت ها …

توضیحات بیشتر »