بایگانی بلاگ

پرسشنامه سنجش میزان پایبندی به هنجارهای علم

  برای سنجش میزان پایبندی مدیران دانشگاه به هنجارهای علم از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. این پرسشنامه با نظر به چهار مؤلفه اصلی جهان گرایی، اشتراک گرایی، شک سازمان یافته، بی طرفی عاطفی، تدوین شده است که از الگوی نظری استنباط گردیده است. گزینه های هر گویه در این پرسشنامه …

توضیحات بیشتر »