بایگانی بلاگ

پرسشنامه ارزیابی عملکرد ۳۶۰ درجه

ارزیابی عملکرد کارکنان فرایندی است که با فلسفه ایجاد زمینه مناسب برای شایسته پروری انجام می شود و علاوه بر مراحل ارتقاء، انتقال و خروج کارکنان؛ فرایند جذب، به کارگماری و انتصاب را بر اساس معیارها بررسی می کند. در حقیقت سازمانها به عنوان موجودی اجتماعی به ضرورت، نیازمند قاعده …

توضیحات بیشتر »