بایگانی بلاگ

پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ترنر

این پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است. این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی، جسمی، رفتاری و ترس اجتماعی مشتق شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی …

توضیحات بیشتر »