بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (بک، اپستین، براون و استیر، ۱۹۸۸) شامل ۲۱ پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد(۰-۳) که حالتی از افزایش شدت است. دامنه نمرات نیز از صفر تا ۶۳ می باشد. نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسشنامه نمره ۰-۷، برای اضطراب هیچ یا جزئی، ……. مشخصات …

توضیحات بیشتر »