بایگانی بلاگ

پرسشنامه اضطراب چندبعدی کودکان

این مقیاس که توسط مارچ و همکاران در سال۱۹۹۷ ساخته شد، یک ابزار خودگزارشی است که ۳۹ گویه دارد و برای ارزیابی نشانه های اضطراب در گروههای سنی ۸ تا ۱۹ سال استفاده می شود. هرگویه بر مبنای یک مقیاس چهار درجه ای لیکرت از صفر تا سه (هرگز، بندرت، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه تنش، اضطراب و افسردگی

پرسشنامه DASS 21 (تعیین همزمان تنش، اضطراب و افسردگی)، شامل ۲۱ سوال است که ۷ سوال تنش، ۷ سؤال اضطراب و ۷ سوال افسردگی را می سنجد و با مقیاس چهارنقطه ای از صفر تا سه درجه بندی گردیده است. بدین صورت که فقدان علامت نمره صفر، علامت خفیف، نمره ۱، علامت متوسط، نمره …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه هراس و اضطراب اجتماعی ترنر

این پرسشنامه یک پرسشنامه خود سنجی است که توسط ترنر و همکاران در سال ۱۹۸۹ ساخته شده است. این پرسشنامه از نظر تجربی از ابزار پاسخهای ترکیبی ابعاد شناختی، جسمی، رفتاری و ترس اجتماعی مشتق شده است. این پرسشنامه دارای ۴۵ سوال می باشد و دارای دو خرده مقیاس کلی …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه افسردگی، اضطراب، تنیدگی

مقیاس افسردگی، اضطراب و تنیدگی در سال ۱۹۹۵ با توجه به همپوشی افسردگی و اضطراب و به منظور تعریف واندازه گیری سازه های اضطراب و افسردگی توسط لویباند ساخته شده است. در واقع این مقیاس مجموعه ای از سه مقیاس خودسنجی می باشد که برای اندازه گیری حالتهای هیجانی منفی، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اضطراب

پرسشنامه اضطراب بک (بک، اپستین، براون و استیر، ۱۹۸۸) شامل ۲۱ پرسش است و هر پرسش چهار پاسخ دارد(۰-۳) که حالتی از افزایش شدت است. دامنه نمرات نیز از صفر تا ۶۳ می باشد. نقاط برش پیشنهاد شده برای این پرسشنامه نمره ۰-۷، برای اضطراب هیچ یا جزئی، ……. مشخصات …

توضیحات بیشتر »