بایگانی بلاگ

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط محقق بر مبنای الگوی مایر و دیویس(۱۹۹۵)، که اعتماد شناختی را ناشی از سه مولفه شایستگی، سوالات (۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۵، ۲، ۱، ۲۹)، شخصیت (۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۶، ۴، ۳) و خیرخواهی(۲۸، ۲۷، ۲۳، ۲۱، ۱۷، ۱۴، …

توضیحات بیشتر »

پرسشنامه اعتماد سازمانی

  پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط کامینگ و برومیلی(۱۹۹۶) ساخته شده است و دوازده گویه دارد که به سنجش میزان اعتماد کارکنان به سازمان و به رهبرشان می پردازد. در این پرسشنامه از مقیاس هفت گزینه ای لیکرت استفاده شده است. ابزار مورد استفاده در تحقیقات اعتماد سازمانی بیشتر سیاهه اعتماد …

توضیحات بیشتر »