بایگانی بلاگ

پرسشنامه اعتماد سازمانی

پرسشنامه اعتماد سازمانی توسط محقق بر مبنای الگوی مایر و دیویس(۱۹۹۵)، که اعتماد شناختی را ناشی از سه مولفه شایستگی، سوالات (۲۶، ۲۵، ۲۴، ۲۲، ۱۹، ۱۸، ۱۵، ۱۲، ۹، ۸، ۵، ۲، ۱، ۲۹)، شخصیت (۲۰، ۱۶، ۱۳، ۱۰، ۶، ۴، ۳) و خیرخواهی(۲۸، ۲۷، ۲۳، ۲۱، ۱۷، ۱۴، …

توضیحات بیشتر »